Polityka prywatności

 

                           Polityka prywatności oraz plików cookies

 

 

 

 Będę przetwarzać podane przez Ciebie dane jako Administrator. Są one u mnie bezpieczne. Zapoznaj się proszę z podstawowymi informacjami co się z nimi dzieje.

 

  1. Informacje ogólne

 

 Korzystając ze strony zgadzasz się z powyższymi warunkami Polityki prywatności .

Administratorem strony i danych osobowych są Łukasz Burkacki, Małgorzata Osińska prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Phu Łukasz Burkacki, Małgorzata Osińska Spółka Jawna, Światowida 18 03-144 Warszawa NIP 5242815122 , zwani dalej Administratorem. W razie jakichkolwiek pytań w zakresie postanowień Polityki Prywatności skontaktuj się ze mną poprzez: e-mail: comtesse@comtesse.pl

 

Wszelkie dane osobowe i adresowe podane przez Ciebie nie będą w jakichkolwiek sposób odsprzedawane osoba i podmiotom trzecim.

 

Polityka prywatności może się zmieniać, dlatego bądź z nią na bieżąco i zawsze czytaj. Przyczyna zmian może być rozwój technologii internetowej, zmiany w powszechnie obowiązującym prawie czy też rozwój strony. Na dole strony znajduje się data publikacji aktualnej Polityki prywatności.

 

  1. Informacje dotyczące danych osobowych.

 

 Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 Rozporządzenie Parlamenty Europejskiego i Radu (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako RODO) informuje, że:

 

Administratorem strony i danych osobowych są Łukasz Burkacki, Małgorzata Osińska prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Phu Łukasz Burkacki, Małgorzata Osińska Spółka Jawna, Światowida 18 03-144 Warszawa NIP 5242815122, zwani dalej Administratorem. W razie jakichkolwiek pytań w zakresie postanowień Polityki Prywatności skontaktuj się ze mną poprzez: e-mail: comtesse@comtesse.pl

 

Jako Administrator Danych Osobowych nie powołałam Inspektora Ochrony Danych i wykonuję samodzielnie obowiązki związane z przetwarzaniem danych osobowych.

 

 

III. Cele i podstawy prawne przetwarzania

 

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu:

 

– wysyłania newsletteru. Na podstawie Twojej zgody oraz w celu realizacji marketingu bezpośredniego kierowanego do Ciebie, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora-na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO. Twoje dane mogą być również przetwarzane w związku z dochodzeniami oraz obroną roszczeń na podstawie art.6 ust 1 lif.f RODO.W newsletterze informuję o ciekawych wydarzeniach, nowych produktach, promocjach oraz innych działaniach, które uznam za wartościowe dla was.

 

-zawarcia umowy. Podstawa prawna takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust.1 lit. b RODO które pozwala przetwarzać dane osobowe ,jeżeli są one konieczne do zawarcia umowy,

 

-usługi polegającej na sprzedaż dokumentu w postaci cyfrowej, kursu on -line. Podstawa prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO która pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli są one konieczne do wykonania umowy lub podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy,

 

-kontaktu telefonicznego w sprawach związanych z realizacją usługi. Podstawa prawna takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO ,niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy,

 

 -udzielenia rabatu lub informowania o promocjach i ciekawych naszych ofertach. Podstawą prawna takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO która pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie udzielonej zgody,

 

-rozpatrzenia reklamacji. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art.6 ust.1 lit. b RODO który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli są one konieczne do zawarcia umowy lub podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy,

 

-umówienia się na bezpłatna konsultację przez formularz kontaktowy. Podstawa prawną takiego przetwarzania jest art.6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes,

 

-wystawienia faktury i spełnienia innych obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa podatkowego, takich jak przechowywanie dokumentacji księgowej przez lat 5. Podstawa prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. która pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli takie przetwarzanie jest konieczne do wywiązania się przez Administratora Danych Osobowych z obowiązków wynikających z prawa,

 

-ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes( w tym przypadku interesem Administratora jest posiadanie danych osobowych, które pozwolą ustalić, dochodzić lub bronić się przed roszczeniami, w tym klientów),

 

-archiwalnym i dowodowym na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykonywaniu faktów o znaczeniu prawnym. Podstawą prawna takiego przetwarzania danych jest art.6 ust. 1 lit.f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes(  w tym przypadku jest posiadanie danych, które pozwolą dowieść pewnych faktów związanych z realizacją usługi),

 

-wykorzystania cookies na stronie internetowej. Podstawa prawna takiego przetwarzania jest art 6 ust. 1 lit.a RODO,która pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie udzielonej zgody(po wejściu na stronę internetową pojawi się zapytanie o wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies),

 

-zamieszczenia komentarza na stronie internetowej. Podstawa prawną takiego przetwarzania jest art 6 ust. 1 lit a RODO,która pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody(przyjmuje się ze wraz z zamieszczeniem komentarza wyraża się zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

 

  1. Cofniecie zgody i sprzeciw

 

 W każdej chwili możesz wycofać udzielaną zgodę, przy czym jej wycofanie pozostaje bez wpływu na zgodność z przetwarzaniem, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Przysługuje również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoje dane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych. Administrator przestanie przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba, że będzie on w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych, istnieją dla Administratora Danych Osobowych ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub te dane będą Administratorowi niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

  1. Okres przechowywania danych

 

Twoje dane będą przechowywane:

 

-przez okres realizacji usługi i współpracy, a także przez okres przedawnienia roszczeń zgodnie z przepisami prawa – w odniesieniu do danych przekazanych przez kontrahentów i klientów,

 

-przez okres prowadzenia rozmów poprzedzających zawarcie umowy lub wykonanie usługi – w odniesieniu do danych podanych w zapytaniu ofertowym,

 

-przez okres wymagany przepisami prawa, w tym prawa podatkowego — w odniesieniu do danych osobowych wiążących się ze spełnieniem obowiązków wynikających z przepisów obowiązującego prawa,

 

-do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu złożonego na podstawie art. 21 RODO — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, w tym do celów marketingu bezpośredniego,

 

-do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania, celu biznesowego — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody. Po wycofaniu zgody dane mogą być jeszcze przetwarzane w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami zgodnie z okresem przedawnienia tych roszczeń lub okresem (krótszym) wskazanym Użytkownikowi,

 

-do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych głównie do celów analitycznych, statystycznych, wykorzystania cookies i administrowania stronami Administratora,

 

-przez okres maksymalnie 3 lat w przypadku osób, które wypisały się z newsletteru w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami (np. informacja o dacie subskrypcji i dacie wypisania się z newsletteru, o ilości otrzymanych newsletterów, podejmowanych działaniach i aktywności związanej z otrzymywanymi wiadomościami), lub po okresie 1 roku braku jakiejkolwiek aktywności przez danego subskrybenta, np. nie otworzenia jakiejkolwiek wiadomości od Administratora.

 

Okresy przechowywania danych wskazane w latach liczone są na koniec każdego roku, w którym nastąpiło rozpoczęcie przetwarzania danych. Ma to na celu usprawnienie procesu przetwarzania i zarządzania danymi. 

 

  1. Odbiorcy danych osobowych

 

 Korzystamy z pomocy innych podmiotów co w dużej mierze jest związane z przekazywaniem danych osobowych. W związku z powyższym w razie potrzeby, przekazujemy Twoje dane osobowe dostawcą oprogramowania, firmie hostingowej, firmom obsługującym płatności, obsłudze domeny, firmie wysyłającej newsletter, księgowej, firmie wysyłkowej kurierskiej.

Ponad to może się tak zdarzyć, że na podstawie przepisu prawa lub decyzji właściwego organu będziemy musieli przekazać dane osobowe innym podmiotom, czy to prywatnym czy to publicznym. Niemniej ze swojej strony zapewniamy, że każdy przypadek żądania udostępnienia danych osobowych analizujemy bądź starannie, aby nie przekazać danych osoba nieuprawnionym.

 

VII. Przekazywanie do Państw trzecich

 

 W związku z faktem, że Administrator korzysta z usług zewnętrznych dostawców różnych usług takich jak: Google, Facebook, dane Użytkownika mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) w związku z ich przechowywaniem na amerykańskich serwerach. Google i Facebook przystąpili do programu Privacy Shield i w ten sposób gwarantują odpowiedni poziom ochrony danych osobowych wymagany przez przepisy prawa Unii Europejskiej. Często stosują też mechanizmy zgodności przewidziane przez RODO (np. certyfikaty) lub standardowe klauzule umowne.

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do uzyskania kopii danych osobowych przekazanych do państwa trzeciego.

 

VIII. Prawa osób których dane dotyczą

 

 Posiadasz prawo dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego abym te dane przetwarzał, możesz żądać ich usunięcia),ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, ,prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, co jednak wówczas pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

 

  1. Prawo do wniesienia skargi

 

 Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych, narusza przepisy RODO.

 

  1. Wymóg podania danych i konsekwencja niepodania danych

 

 Podanie danych osobowych jest dobrowolne, z tym, że konieczne w celu skorzystanie przez Ciebie z oferowanych przez nas usług. Konsekwencja niepodania tych danych będzie brak możliwości skorzystania z naszych produktów.

 

 

  1. Profilowanie

 

 Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

 

 

XII. Działalność w social mediach -Facebook i Grupy

 

1.Administratorem Twoich danych osobowych na stronie fanpage’a:

 

https://pl-pl.facebook.com/SalonFryzjerskiComtesse/

https://www.facebook.com/Salon-Fryzjerski-Comtesse-Powi%C5%9Ble-157105698108917/?ref=bookmarks

https://www.facebook.com/Salon-fryzjerski-Comtesse-Praga-1070616766381724/?ref=bookmarks

https://www.facebook.com/comtessefryzjer/?ref=bookmarks

 

są Łukasz Burkacki, Małgorzata Osińska prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Phu Łukasz Burkacki, Małgorzata Osińska Spółka Jawna, Światowida 18 03-144 Warszawa NIP 5242815122

 

Klauzulę informacyjną dedykuję w szczególności tym którzy:

-dokonali subskrypcji mojego fanpage’a/grupy poprzez kliknięcie ikony Lubię to oraz Obserwuj,

-opublikowali swój komentarz, pod którymkolwiek z postów zamieszczanych na fanpage’u/grupie.

 

Informacje ogólne

 

Działania mojego fanpage’a/grupy jest zgodne z regulaminem Facebooka. Administruje Twoimi danymi tylko i wyłącznie na potrzeby odpowiedzi na Twoje pytanie, komentowanie wpisów oraz komunikacji z użytkownikami w ramach prowadzonej przeze mnie działalności oraz treści przez nas udostępnionych.

Dane osobowe zbierane poprzez komunikację z użytkownikami przetwarzam tylko na potrzeby udzielania odpowiedzi, jeśli istnieje taka konieczność.

Twoja aktywność związana z korzystaniem z mojego fanpage’a/grupy nie jest archiwizowana poza serwisem Facebooka.

Dane osobowe które zbieram

Jako Administrator widzę Twoje dane osobowe, takie jak:

 -identyfikator Facebooka,(imię i nazwisko), podstawowe dane identyfikacyjne oraz inne dane w zakresie opublikowanym przez Ciebie na Twoim własnym profilu społecznościowym Facebooka

-zdajecie profilowe,

-inne zdjęcia.

-treści komentarzy oraz rozmów prowadzonych przez aplikację Messenger dzięki niemu mogę dowiedzieć się o Twoim adresie e- mail, nr. telefonu oraz opisu, który zawarliście w związku z okolicznościami naszej korespondencji.

-anonimowe dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpage dostępne za pomocą funkcji Facebook Insights udostępnianej przez Facebooka stosownie do niepodlegającej zmianie warunków korzystania z serwisu Facebook, gromadzone dzięki plikom szpiegującym(zwanym plikami cookies), z których każdy zawiera niepowtarzalny kod użytkownika, który można powiązać z danymi połączenia użytkowników zarejestrowanych na Facebooku, a który zostaje pobrany i przetworzony w chwili otwarcia fanpage’a.

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych

Twoje dane osobowe podawane na Fanpage lub w Grupie będą przetwarzane w celach;

-prowadzenia i zarządzania Fanpage lub Grupą( na warunkach oraz zasadach określonych przez Facebook INC oraz informowania za jego pomocą o moich aktywnościach, promowaniu różnych wydarzeń, promowaniu mojej marki, produktów oraz usług, budowaniu i utrzymywaniu społeczności ze mną związanej,

-komunikacji za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności serwisu Facebook, co jest moim prawnie uzasadnionym interesem,

-analitycznych dotyczących analiz funkcjonowania, popularności, sposobu korzystania z fanpage’a, co jest moim prawnie uzasadnionym interesem,

-podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy z uwagi na zainteresowanie moimi usługami.

Podstawą ich przetwarzania jest Twoja zgoda. Dobrowolnie decydujesz się na polubienie/obserwowanie Fanpage lub dołączenie do Grupy. Zasady panujące
na Fanpage lub w Grupie są ustalane przez Administratora, jednakże zasady przebywania w portalu społecznościowym Facebook wynikają z regulaminów Facebooka. 

W każdej chwili możesz przestać obserwować Fanpage lub zrezygnować z uczestnictwa
w Grupie. Nie będą Ci się jednak wówczas wyświetlać żadne treści pochodzące
od Administratora a związane z Grupą/ Fanpage. 

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres prowadzenia/istnienia Fanpage
lub Grupy na podstawie Twojej zgody wyrażonej poprzez polubienie/kliknięcie „Obserwuj” Fanpage, dołączenie do Grupy lub wejście w interakcje np. pozostawienie komentarza, oraz w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, tj. marketingu własnych produktów lub usług albo obrona przed roszczeniami. 

Odbiorcy danych

7.Odbiorcą Twoich danych mogą być organy władzy publicznej w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa oraz portal społecznościowy Facebook na niepodlegających zmianie zasadach dotyczących danych określonych przez Facebook pod adresem:

https://www.facebook.com/about/privacy

Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów:

-Informacje, które posiadam w wiadomościach prywatnych będą przechowywane na czas odpowiedzi na Twoje zapytanie lub do zakończenia współpracy,

-Informacje, które posiadam w ramach udostępnianych przez Ciebie komentarzy, będą udostępniane do momentu aż je nie usuniesz,

-Twoje dane osobowe gromadzone przez Facebooka: historia wpisów, aktywności w aplikacji Messenger, historia aktywności w aplikacji Messenger, historia aktywności poprzez aplikacje Instagram podlega retencji na zasadach określonych w regulaminie Facebooka.

-Twoje dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora będą przetwarzane do czasu złożenia Twojego sprzeciwu lub ustania mojego interesu.

-Dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających Facebooka będą przetwarzane przez czas dostępności tych danych w serwisie Facebook-2 lata

Prawo osób których dane dotyczą

W związku z przetwarzaniem danych macie prawo do: sprostowania, dostępu do treści przetwarzanych danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Skarga do organu nadzorczego

Masz również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych, narusza przepisy RODO.

Inne informacje

-Twoje dane mogą być przekazywane do państw trzecich zgodnie z regulaminem Facebooka. Facebook Inc. przystąpił do tzw. Tarczy Prywatności – Privacy Shield. Facebook posiada certyfikat EU-US Privacy Shield. W ramach umowy pomiędzy USA a Konwencją Europejską ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield.

-Twoje dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu

-Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania danych będzie: brak możliwości pozostawiania komentarzy, dokonania subskrypcji fanpage’a poprzez kliknięcie ikonki Lubię to lub Obserwuje, publikowanie swojego komentarza, pod którymkolwiek z postów zamieszczonych na fanpage/grupie.

 

 

 

                                                Polityka plików cookies

1.Podobnie jak i większość stron internetowych, korzystam z tzw. technologii śledzących, czyli plików cookies tzw. ciasteczek co umożliwia mi ulepszenie stron www.comtesse.pl pod kątem potrzeb użytkowników ich odwiedzających.

2.Pliki cookies to dane informatyczne, niewielkie pliki tekstowe, które przechowywane są na Twoim urządzeniu końcowym, np.: komputerze, tablecie smartfonie, wtedy, gdy korzystasz z moich strony. Mogą to być cookies własne, pochodzące bezpośrednio z moich strony internetowych oraz cookies podmiotów trzecich pochodzące z innych stron internetowych niż moje strony.

3.Pliki cookies pozwalają na dostosowanie zawartości moich stron internetowych do Twoich indywidualnych potrzeb oraz potrzeb innych odwiedzających ją użytkowników. Umożliwiają również tworzenie statystyk, które pokazują w jaki sposób użytkownicy strony korzystają z nich oraz jak się po niej poruszają. Dzięki temu mogę ulepszać moje strony internetowe, ich zawartość, strukturę i wygląd.

4.Pliki podmiotów trzecich jakie wykorzystuję to: Google Analytics, Facebook Pixel.

Zalecam zapoznanie się z polityka prywatności każdego z dostawców tych usług w celu poznania możliwości dokonywania zmian i ustawień zapewniającą ochronę Twoich praw.

Piksel konwersji Facebooka- stosuje się w celu zarządzania reklamami na Facebooku i prowadzenia działań marketingowych, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora. Informacje zbierane w ramach używania Piksela Facebooka są anonimowe i nie pozwalają na Twoją identyfikację. Pokazują ogólne dane na temat użytkowników: lokalizację, wiek, płeć, zainteresowania. Więcej informacji znajduje się pod linkiem: https://www.facebook.com/privacy/explanation.

Google Analytics-stosuje się w celu analizy statystyk Strony. Google Analytics korzysta z własnych plików cookies do analizowania działań i zachowań użytkowników strony. Pliki te służą do przechowywania informacji, np. z jakiej strony Użytkownik trafił na bieżącą stronę internetową. Pomagają udoskonalić Stronę. Opierają się na prawnie uzasadnionym interesie Administratora polegającym na tworzeniu i korzystaniu ze statystyk, co następnie umożliwia ulepszanie usług Administratora i optymalizację Strony. Więcej informacji pod linkiem: https://support.google.com/analytics#topic=3544906.

 

5.W ramach stron stosuje się dwa rodzaje plików cookies: sesyjne, które usuwane są po zamknięciu przeglądarki, wylogowaniu lub opuszczeniu strony internetowej, oraz stałe, które są przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika, co umożliwia rozpoznanie Twojej przeglądarki przy kolejnym wejściu na stronę, przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Ciebie.

6.Przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika zazwyczaj dopuszczone jest przez przeglądarki internetowe. Możesz w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookies z poziomu Twojej przeglądarki. Szczegółowe informacje o możliwości wyłączenia lub zmiany plików cookies znajdziesz w ustawieniach używanej przez Ciebie przeglądarki internetowej.

7.Informuje Cię, że wyłączenie niektórych plików cookies może spowodować ograniczenia i trudności w prawidłowym funkcjonowaniu strony.

8.Zgoda na cookies. Podczas pierwszego wejścia na stronę:https://comtesse.pl/, musisz wyrazić zgodę na cookies, żeby móc z niej skorzystać. Pamiętaj też o tym, że zawsze możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki, wyłączyć lub usunąć pliki cookies.

Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem: http://wszystkoociasteczkach.pl/ lub w sekcji Pomoc w menu przeglądarki internetowej.

 

 

Data ostatniej aktualizacji 15.08.2020